August 20, 2016

Stadgar

Version 2, giltigt från 2011-12-08

§1 Ändamål

Brainholding är en aktieklubb startad av Erik Lindskog som i sin verksamhet ska vara partipolitiskt och religiöst neutral.

Brainholdings uppgift är:
1.1 att bevaka aktiemarknaden.
1.2 att köpa och sälja aktier.
1.3 att ge medlemmar en större insikt i aktievärlden.
1.4 att försöka gå med vinst.

§2 Medlemsskap

Medlem i Brainholding är de som regelbundet betalar medlemsavgift och den summa pengar som motsvarar de antal andelar personen har i klubben. Max antal medlemmar i klubben är 15 st.

§3 Avgifter

3.1 Varje medlem är skyldig att varje månad erlägga medlemsavgift, vars storlek bestäms på årsmöte.
3.2 Varje medlem är skyldig att varje månad erlägga en andelsavgift som motsvarar de antal andelar personen har i klubben. Storleken på varje andel bestäms på årsmötet.
3.3 Andelsavgift och medlemsavgift skall vara tillgängliga på klubbens konto senast den tredje varje kalendermånad.
3.4 Medlem som utträtt eller uteslutits ur Brainholding äger ej rätt att återfå erlagda medlemsavgifter.
3.5 Medlem som utträtt ur Brainholding äger rätt att återfå värdet av de andelar personen innehar utbetalt senast två månader efter utträde beviljats.

§4 Medlemmars rättigheter

Medlemskap i Brainholding berättigar till:
4.1 att närvara vid Brainholdings möten.
4.2 att vara med och bestämma vilka aktier som skall köpas och/eller säljas.
4.3 att ha full förslags-, yttrande- och rösträtt vid Brainholdings möten.
4.4 att erhålla ett exemplar av dessa stadgar.
4.5 Att ta del av medlemspengarna, beslut om användande av medlemspengar måste tas på föregående möte om beloppet överstiger 300 kronor.

§5 Medlems skyldighet

5.1 Medlem är skyldig att underställa sig utskottets stadgar och beslut fattade av Brainholding.
5.2 Medlem som ej inom fastställd tid erlagt stadgad medlemsavgift och/eller andelsavgift samt uteblir på närmast följande möte, utan inrapporterad anledning, förlorar sitt medlemskap.
5.3 Medlem bör deltaga i samtliga möten.
5.4 Om medlem ej anmält att denne ej kommer på möte och / eller aktivitet senast 7 dagar före mötet skall medlem själv betala eventuella egna kostnaden för aktiviteten där klubben haft kostnad för sådan. Möjlighet finns för medlem att själv ta upp frågan om betalningsfrihet på nästkommande möte på grund av giltigt skäl. Avanmälan från möte skall ske via brainholding.com under rubriken möten.

§6 Inköp och försäljning av aktier

6.1 Inköp av de aktier som mötet beslutat att köpa skall göras av aktieansvarig snarast möjligt, dock senast 5 dagar efter mötet.
6.2 Försäljning av de aktier som mötet beslutat att sälja skall göras av aktieansvarig snarast möjligt, dock senast 5 dagar efter mötet.
6.3 Klubbens minsta innehav per företag skall ej understiga 10000 kr.
§7 Utträde

Önskar medlem utträde ur Brainholding må vederbörande skriftligen eller muntligen anmäla detta till klubbens orförande eller kassör.
7.1 Medlem som gör sig skyldig till svårare förseelse, kan av mötet uteslutas ur Brainholding. Beslutet är oåterkalleligt.
7.2 Medlem vars medlemskap behandlas måste vara personligen och skriftligen kallad till mötet.

§8 Nya medlemmar

Önskar en person bli medlem i Brainholding må vederbörande skriftligen eller muntligen anmäla detta till klubbens ordförande eller kassör.
8.1 En ny medlem kan bara tas in om antalet medlemmar är 14 eller mindre.
8.2 För att ta in en ny medlem fodras 100% majoritet.

§9 Möten

9.1 Ordinarie årsmöte hålls efter kallelse av ordförande minst en gång per år.
9.2 Målet är att sex inköpsmöten hålls under ett år efter kallelse av ordförande eller kassör.
9.3 Extra inköpsmöten skall hållas då så beslutats på ett möte.
9.4 Icke medlem har ej rätt att bevista möte om inte annat har beslutats på tidigare möte.
9.5 Årsmöte hålles i början av nyår. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet. Följande ärenden ska förekomma på årsmötet:
a) Fråga om mötets berättigande.
b) Val av ordförande.
c) Val av kassör.
d) Storlek av medlemsavgift.
e) Utvärdering av årets inköp, säljande och val av företag.

§10 Röstning

10.1 Beslut avgörs genom omröstning, utom i fall där annorlunda stadgas, samt där sluten omröstning påyrkas.
10.2 Val och beslut avgörs med enkel röstövervikt, såvida ej annorlunda stadgas.
10.3 Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.
10.4 För att ett möte ska ha beslutanderätt fodras att minst ½ av Brainholdings medlemmar närvarar.
10.5 För att tidigare fattat beslut ska upphävas fodras 2/3 majoritet.
10.6 Röstning med fullmakt får ej förekomma.

§11 Tolkning av dessa stadgar

Vid tolkning av dessa stadgar gäller klubbens mening.

§12 Ändring och tillägg av stadgar

12.1 Ändring respektive tillägg av Brainholdings stadgar ska ske om 3/4 av de närvarande vid två på varandra följande ordinarie möten, eller på årsmöte och närmast ordinarie möte uttalar sig för ändring eller tillägg.
12.2 Ändring respektive tillägg som står i strid med dessa stadgar får ej göras.

§13 Upplösning

13.1 Beslut om Brainholdings eventuella upplösning ska fattas med 3/4 majoritet vid två på varandra följande möten.
13.2 I händelse av upplösning av Brainholding skall alla medel och inventarier delas ut till medlemmarna.